جالب ترین ها

همه دنیا برای مردان یک زندان است

۱۸ام شهریور ۱۳۹۶ سایر بخش ها

همه دنیا برای مردان یک زندان است

همانقدر که کلمه جنگ مترادف است با مرگ و میر مردان، زندان هم اولین تصویر واقعی که ایجاد می کند تجمع مردان بدبخت و فقیری است که به دلیل نبود امکانات تربیتی، آموزشی و مالی، در زندان های جهان به سر می برند. از جمعیت حدود ۲ میلیونی زندانیان امریکا فقط ۵ درصدشان زن هستند. از ۸۴ هزار زندانی انگلیس، ۸۰ هزار نفرشان مرد هستند.

بدتر از وقتی بود که اصلا سیستم زندان به تعبیر امروزه وجود نداشت. حکومتها اصلا امکان و فرهنگ نگهداری درازمدت زندانیان را نداشتند و بسیاری از مردان به خاطر کوچکترین جرائم اعدام می شدند.