جالب ترین ها

تینا آخوندتبار مشغول کوهنوردی

تینا آخوندتبار مشغول کوهنوردی

عکس پاهای تینا آخوندتبار مشغول کوه نوردی که حسابی خسته شده و درحال استراحت است.

تینا آخوندتبار جزو معدود هنرمندانی است که به صورت حرفه ای به ورزش کوه نوردی میپردازد.

عکس و متن زیر در صفحه مجازی وی منتشر شده.

چیزى که از کندو کاوشِ درون خودم فهمیدم اینه که گرانبها ترین و ارزشمند ترین دارائى ها و بزرگترین نیروهاى

من نامرئى هستند.هـیچ کس نمى تواند آنها را از من بگیرد و این فقط خودمن هستم که قادر به إبراز آنها هستم.

فهمیدم که من با إبراز آنها مى توانم وفور نعمت را هر جورى که بخواهم به سمت خودم بکشانم.