جالب ترین ها

عکس نوشته زیبای مریم کاویانی

عکس نوشته زیبای مریم کاویانی

مریم کاویانی بازیگر چند خطی جالب درباره چگونه با مشکلات زندگی مواجه شویم در

صفحه مجازی اش به شکل عکس نوشته منتشر کرد.

آب باشید، جاری و منعطف
باد باشید، رها و ازاد
خاک باشید، پر برکت
اتش باشید، گرم و شعله ور